Odpovede na najčastejšie otázky spôsobu vedenia evidencie kuchynského odpadu

 

Systém evidencie odpadu je nastavený prevažne pre vedenie odpadu, ktorý vzniká v stravovacích zariadeniach pod kódom odpadu:

20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 - jedlé oleje a tuky

 

V prípade, ak nemáte záujem využivania systému evidencie odpadov, evidenčné listy ako aj ohlasovaciu povinnosť si viete spracovať sami podľa nižšie uvedeného postupu a šablón. Tlačivo ohlasovacej povinnosti ako aj tlačivo evidenčného listu sú dve rozdielne tlačiva.

VZORY TLAČÍV súvisiacich s odpadovým hospodárstvom
POSTUP VYPĹŇANIA tlačív

 

Vytvorenie si profilu prevádzky

  1. V prvom kroku ako prvé je potrebné vypísať  presné údaje spoločnosti a údaje o prevádzke. Tieto údaje sa automaticky premietnu do tlačového formulára "evidenčný list, ročné hlásenie"
  2. V prípade, ak Vaša spoločnosť prevádzkuje viac stravovacích zariadení je potrebné každé stravovacie zariadenie pridať jednotlivo, červeným značené "pridať prevádzku". Každú prevádzku si viete následne odfiltrovať v označenom filtri s názvom prevádzky.

 

Prevádzky, ktorým kuchynský odpad zmluvne odváža spoločnosť ESPIK majú profil prevádzky rozšírený o informácie ohľadom zberu odpadu, ceny a ostatných zmluvne spracovaných nastaveniach.

  1. Možnosť voľby obdŕžania faktúry (poštou, emailom s elektronickým podpisom).
  2. Možnosť posielania mesačného reportu vývozu odpadu na zdanú emailovú adresu.
  3. Možnosť posielania kópie zberných listov o vývoze odpadu v elektronickej podobe za každý mesiac na zadanú emailovú adresu.

 

Evidenčný list

Prevádzky, ktorým kuchynský odpad odváža spoločnosť ESPIK,  evidenčný list už majú automaticky  systémovo vyplnený podľa názvu odpadu, dátumu a jeho množstva.

Pred samotným vytvorením evidenčného listu je potrebné jednorázovo  spracovať tieto kroky:

  1. Vytvoriť si odberateľa odpadu. Tlačidlo "odberatelia odpadov" zadať "názov odberateľa - IČO odberateľa - adresa odberateľa". Pokiaľ prevádzka má viac odberateľov odpadu je potrebné ich pridať všetkých.
  2. V zozname odpadov sú predvolené už odpady  z kategórie "kuchynský odpad / jedlé oleje a tuky" v prípade potreby zadania iného odpadu je potrebné si ho manuálne pridať.
  3. Po spracovaní týchto údajov prechádzate na nahodenie údajov o zbere odpadu "nový zber".

Nový zber - nahadzujte vždy pre prevádzku, ktorú mate predvolenú v ľavom filtri s názvom prevádzky 

Filter

 

Ročné ohlásenie

Šablónu ročného hlásenia a zapísané údaje systému už sám generuje z profilu prevádzky ako aj z údajov evidenčných listov. Samotne ročné hlásenie nie je možné vytvoriť bez vytvorenie evidenčných listov.

 

Zberné listy (doklad o vývoze odpadu)

Túto kategóriu majú k dispozícií len prevádzky, ktorým kuchynský odpad odváža spoločnosť ESPIK. V tejto kategórií sú dostupné všetky zberné listy o vývoze odpadu, ktoré sa vždy pri vývoze odpadu nechávajú vypísané a  potvrdené na prevádzke a následne údaje sú nahodené do systému evidencie odpadov a spracované do elektronickej formy zberných listov.

Kópie zberných listov v elektronickej podobe formou emailu v mesačných intervaloch dostáva každá prevádzka ,ktorá si v profile prevádzky zaškrtne "Posielať mesačne kópie zberných listov".

 

Report vývozu

Rýchla tabuľka reportu vývozu kuchynského odpadu, jedlé oleje a tuky počas celého roka. Tabuľka obsahuje dátum vývozu a počet kg odovzdaného odpadu a celkový súhrn za daný rok.